کانون حقوقدانان ايران

مارس 26, 2010

جنبش آزادي خواهي مردم ايران: دستآوردها در سال 1388، تدارک براي سال 1389

Filed under: گزارش - تحليل — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 6:11 ق.ظ.
Tags:

Download in pdf:   Dastavardhaye Jonbesh

از ميان فهرست طولاني دستآوردهاي جنبش آزادي خواهي مردم ايران موسوم به جنبش سبز در سال گذشته، تنها به چند مورد اشاره مي شود:

1)      اين امر روشن شده که اصلاح در چارچوب نظام موجود کاملا غير ممکن و محال است. توهمات قبلي به طور کلي از بين رفته است.

2)    با توجه به وقايع اخير، به جز عده بسيار اندکي از افراد عقب مانده به لحاظ ذهني يا اکيداً غيرمطلع، يا آنان که دچار توهمات خرافي مذهبي هستند، تقريباً کسي باقي نمانده که سرعت نابودي زيرساخت هاي اقتصادي، فرهنگي و انساني را نبيند و به همين جهت اکثريت مطلق مردم براي سرنگوني اين رژيم ضد ايراني، فاسد و غالباً بي لياقت، روز شماري مي کنند (که البته همين «روزشماري» در برخي از دوستان کم تجربه و کم حوصله جنبش، موجب کم طاقتي شده است.)

3)    چهره فرقه ضاله و اهريمني مصباحيه و اعوان و انصار آنها مثل هيئت موتلفه که در چتر حمايتي سران سابق و فعلي نظام، از طريق ايادي خود همچون لاجوردي و همدستانش سالها به قصابي بهترين متفکران و مغزهاي کشورمشغول بودند براي مردم مشخص شده است.

4)    «حرمت» توهمات خرافي که همچون زهري مهلک توسط عده ای زالو صفت، قرن ها به بدنه جامعه تزريق مي شده است از بين رفته است و ماسک زيبائي که بر چهره زشت و پليد توهمات خرافي زده شده بود برداشته شده است. همين امر بخش عظيمي از مردم (حتي بخش قابل توجهی از مذهبيون) را قانع کرده که به حضور دين در حکومت و تحميل قواعد ناکارآمد، ناقص و بعضاً ضد بشري آن بايد پايان داده شود.

5)      مردم در داخل و خارج از کشور در عين اختلاف آراء و نظرات، به طور بي سابقه اي با هم يک صدا و متحد شده اند تا ديو سياه استبداد را به زير کشند.

6)    بر خلاف حکومت و دولت کودتائی که به بی آبروئی کامل رسيده اند، مردم ايران يک بار ديگر، و اين بار بسيار بيشتر از تمام قرون اخير، نزد مردم آزاده و افکار عمومي جهانيان داراي آبرو و اعتبار قابل توجه شده اند. اين امر نه تنها در رسانه ها بلکه، بنا به نقل قول بسياری از مسافران، در رفتار روزمره ساير ملل متمدن با ايرانيان مشاهده می شود.

7)    بر مردم روشن شده است که بسياري از دول خارجي، از اکثريت قريب به اتفاق همسايگان گرفته تا کشورهاي دوردست، تمايلي جدي به حمايت از حقوق مردم در برابر اين حکومت خونريز ندارند. کدام همسايه ماست که از وجود حکومت بي لياقت و فاسد جمهوري اسلامي، به نحوي از انحاء سود نبرده باشد؟ چه حکومتي بهتر از اين نظام که موجب عقب رفتن و تخريب روزافزون کشور و زيرساختهاي آن شود، در حالي که سايرين لنگ لنگان هم که شده خرک خويش را به مقصد مي رسانند. تنها حکومتي که مي تواند کشوري مانند ايران با نيروي انساني قوي، منابع و ذخائر معدني و زيرزميني گوناگون و ثروت ناشي از آن، را از اوج عزت به حضيض ذلت بکشاند همين حکومت بي کفايت موجود است. خارجيان از جنبش تنها در حدي که موجب فشار به اين حکومت بي لياقت شود تا به لگدپراني هاي ناشي از ماليخولياي آخرالزماني نپردازد حمايت مي کنند. به همين سبب مردم مي دانند نبايد از بيگانگان زياده از حد انتظار داشته باشند. بي جهت نيست که مردم به عنوان مثال به شبکه بي بي سي که در اوج حرکت هاي خياباني جنبش سبز، به طور کاملا عريان سعي در «کنترل» و نگه داشتن فتيله اعتراضات مردمي در «حد لازم» جهت گوشمالي حکومت جمهوري اسلامي (اما نه در حد سرنگوني آن) داشت، عنوان «آيت الله بي بي سي» را دادند.

آگاهي مردم از اين امر که ناشي از تجربه هاي سال 1357 در «رهبرسازي» براي انقلاب آن زمان و هم چنين «کنترل» فعلي است، خود دستآوردي بسيار با ارزش است.

در عين حال، به کشور هاي ديگر ايرادي نمي گيريم که چرا تنها منافع ملي خود را در نظر مي گيرند. اگر غير از اين بود جاي ايراد بود. رفتار آنها قابل درک است. بدون افتادن به دام «عشق يا تنفر» نسبت به ساير کشور ها، جنبش تا حدودي به اين نتيجه رسيده که بايد بر اساس واقعيات موجود سعي کند در مواردي که منافع ملي و حقوق مردم ايران با منافع سايرين هم سو يا منطبق مي شود، از آنان انتظار همراهي داشته باشد.

دوستان خارج از کشور به کمک نهاد هاي مدني و افکار عمومي مردم کشورهاي محل سکونت شان در اعمال فشار به دول متبوعه براي همسوتر شدن با جنبش آزادي خواهي مردم ايران کوشا بوده اند. اين اتحاد عملي زيبا است که به يمن جنبش اخير حاصل شده است.

8)    مشروعيت داخلي و بين المللي حکومت و دولت کودتائي به حداقل خود در سي سال اخير رسيده است و آثار عميق آن در تمام عرصه ها به تدريج در حال ظاهر شدن است.

سال 1389، از ديد تعداد قابل توجهي از مردم، سال تنوع تاکتيکها براي به زانو درآوردن کامل دولت کودتا است. ناظران سياسي بعضاً بر مبارزه بدون خشونت تاکيد دارند. برخي ديگر معتقدند با رژيم خونريز جهل و جور بايد با زبان خودش سخن گفت. برخي ديگر معتقدند در ادامه مبارزات بدون خشونت، پس از فراهم شدن زمينه هاي لازم و گوناگون، قيام قهرآميز عليه استبداد صورت خواهد گرفت. به هر حال، اين موضوع در تخصص ما نيست اما قطع نظر از اين که عملاً چه پيش آيد، به نظر مي رسد در حال حاضر نکات زيادي از جمله موارد زير مطرح در بين مردم است:

1)    بحران اقتصادي ناشي از ناتواني و بي لياقتي احمدي نژاد و دولتش (و اصولاً کل نظام) در راه است. با پيوند خوردن جنبش سياسي آزادي خواهي مردم با خواسته هاي صنفي و اقتصادي اقشار مردم به ويژه کارگران و معلمان، که به تدريج صورت خواهد گرفت، کمر شديدا خم شده استبداد خواهد شکست. اين امر احتمالاً در ابتدا به صورت اعتراضات صنفي، اعتصابات محدود و در نهايت (احتمالاً در سايه اتفاقاتي بزرگ و بحران زا که مي تواند بسيار غير منتظره و گوناگون باشد) به اعتراضات و اعتصابات عمومي تبديل شود. به همين دليل در محيط هاي مختلف اجتماعي سخن از سازماندهي هاي کوچک و مستقل براي کسب آمادگي لازم براي عکس العمل مناسب، در زمان مناسب، جهت يکسره کردن کار دولت کودتا است.

2)    گفته مي شود روش هاي فلج سازي کامل دولت کودتا، مي تواند به اندازه تعداد مردم متعدد و گوناگون باشد. نمي توان براي محيط هاي مختلف کار و زندگي، نسخه يکسان پيچيد و انتخاب تاکتيک هاي مختلف فردي يا جمعي، با توجه به شرايط محيطي، مسائل امنيتي و مانند اينها، بر عهده خود آزادي خواهان است.

3)    ديد و بازديدهاي عيد باستاني نوروز که مانند چهارشنبه سوري و ساير رسوم ايراني همچون خاري در چشم استبداد است، عملا به مکان تحليل اوضاع، تبادل نظر و تصميم گيري براي اتخاذ تاکتيک هاي موثر براي سال 1389 تبديل شده اند. برداشت ما اين است که آتشي عظيم و رو به گسترش همچنان شعله ور است، اما به دنبال يافتن موثرترين نقاط براي سوزاندن دامن ديو سياه استبداد است.

4)    آگاهي بالاي عمومي باعث شده تا مردم در دام تبليغات وسيع اما کم تاثير حکومت کودتا گرفتار نشوند. طرح موضوعات بي اهميت و جنجال هاي ظاهري عليه جناح هاي مختلف حتي خود دولت، براي منحرف کردن افکار عمومي از خواسته هاي اصلي، موثر نبوده است. خواسته هاي اصلي مانند خواسته هاي سياسي (آزادي ها و ساير حقوق اساسي بشر)، خواسته هاي صنفي و اقتصادي (ميزان دستمزد و ساير مسائل متعدد معيشتي و صنفي مردم)، خواسته هاي اجتماعي (رفع تبعيض شغلي و اجتماعي و حذف اهرم هايي که موجب موقعيت برتر عده اي ناتوان و بي کفايت وابسته به نظام بر فرزندان شايسته و توانمند مردم شده است، مبارزه با فساد اقتصادي وسيع و افسار گسيخته وابستگان ريز و درشت نظام و ساير شياداني که از آشفته بازار و فساد دستگاه هاي نظارتي سوء استفاده کرده اند، رفع تبعيض عليه زنان و غير آن) و بسياري خواسته هاي ديگر در فهرست خواسته هاي مردم قرار دارند. سرنگوني دولت کودتا مقدمه تحقق اين خواسته ها است. اين سرنگوني با توجه به مجموعه مشاهدات اجتماعي و تحولات اخير، با سرنگوني کل فساد حاکم پيوند خورده و به همين سبب باعث وحشت افراد ميانه (يا اصطلاحاً سانتر سياسي) از وقوع تحولات بنيادي در جامعه شده و آنها را به «سکوت»، يا بعضا به «مبارزه» سطحي کشانده است. اما سال 1389 سال طرح خواسته هاي بي پاسخ مردم در طول سي سال گذشته است. بخشي از حرف هاي بين مردم در جهت مبارزه با ماشين تبليغاتي حکومت و حيله هاي آنان براي ايجاد انحراف در آن خواسته ها است. سخن از حفظ هوشياري براي عدم انحراف از اهداف جنبش آزادي خواهي مردم ايران است، هر چند ديگر طرح موضوعات بي اهميت، طرح حرف هاي تجزيه طلبانه و مانند اينها از سوي دستگاه هاي دولتي که مسئول ايجاد جنگ هاي رواني در جامعه هستند، کارآيي ندارد.

5)    شناسايي و جمع آوري اطلاعات هر چه دقيق تر درباره هويت ايادي و اوباش مزدور حکومت کودتايي (نام، آدرس، شغل و غيره) به همراه موارد مشارکت آنها در سرکوب يا خبرچيني و مانند آن، در هر محله يا محل کار يا تحصيل در دستور کار تعدادي از مردم قرار گرفته است. اين مجموعه به همراه اطلاعات ذي قيمتي که توسط افراد دروني حکومت (از نيروي انتظامي، اطلاعات و سپاه) در اختيار جنبش سبز قرار گرفته مي تواند در زمان لازم به از کار انداختن ماشين سرکوب کمک کند و بعداً يکي از منابع براي بررسي هاي قضائي جهت به محاکمه کشاندن اين مزدوران و جنايتکاران باشد. سازمان «ضد اطلاعات مردمي» به کار افتاده است و اين چيزي است که مزدوران را به وحشت انداخته است.

به هر تقدير، سال گذشته نقطه عطفي براي جنبش استبدادستيز مردم ايران بود و به نظر مي رسد اين روند در اشکال نوين و متناسب با شرايط روز، در سال 1389 ادامه و تعميق خواهد يافت و چه بسا به نتيجه اي ملموس و قابل توجه خواهد رسيد. براي همه ايرانيان در چهار گوشه ايران و جهان، آرزوي پيروزي داريم.

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

پنجم فروردين 1389

بازگشت به صفحه اصلی

6 دیدگاه »

 1. با شما موافقم.

  دیدگاه توسط مازیار — مارس 27, 2010 @ 10:48 ب.ظ. | پاسخ

 2. آری یک دست صدا ندارد http://iransecular.blog.com/2010/03/29/6th-draft

  دیدگاه توسط Iran Secular — مارس 29, 2010 @ 9:09 ق.ظ. | پاسخ

 3. حرکتهای دسته جمعی گروههای سیاسی خارج از کشور قوت قلب فراوانی به مبارزان داخل خواهد داد.
  وظیفه ما خارج نشینها تداوم این حرکتها میباشد. پیروزی نزدیک است ، ما همه با هم هستیم.
  فرامرز

  دیدگاه توسط faramarz — مارس 29, 2010 @ 10:19 ب.ظ. | پاسخ

 4. هشدار!
  با توجه به سخنان جواد لاریجانی از متفکرین کودتا مبنی بر اینکه موج دوم فتنه در راه است،لغو پروانه فعالیت دو حزب رسمی و خوش سابقه کشور یعنی مشارکت و مجاهدین انقلاب ،حبس طولانی مدت مشاوران موسوی،ممانعت از خروج رئیسجمهور محبوب دو دوره ،خاتمی ، از کشور به قصد ژاپن ، سر و صدای زیاد در باره زلزله تهران و بهانه جویی برای خارج کردن دانشجویان و اسناد دانشگاهی ، طرحهای عجیب و غریب برای افزایش جمعیت که در اصل برای سرگرم کردن مردم و غافل شدن از موضوعات روز است ، و آماده باش به نیروی نظامی کشور به بهانه جنگ آمریکا و سکوت ۱-۲ هفته ای خامنه ای وموارد متعدد دیگر نشان از وضعیت اضطراری در کشور و موج دوم ,سرکوبها که احتمالا با دستگیری سران جنبش آغاز و به تصفیه حسابهای خونین خواهد انجامید در راه است
  لذا با هوشیاری،خبر رسانی های لحظه به لحظه ، آمادگی و برنامه ریزی مانع اجرای برنامه های شوم آنها شویم و دین خودرا به کشور و شهیدان راه سبز امید و آزادی ادا کنیم
  *مابیشماریم *

  دیدگاه توسط agahe sabz — آوریل 20, 2010 @ 7:57 ق.ظ. | پاسخ

 5. بهار می آید و ما دوباره سبز میشویم

  تمام میشود، تمام، فصل سرد بی عدالتی

  دیدگاه توسط تولبار جنبش سبز — مِی 31, 2010 @ 12:43 ق.ظ. | پاسخ


 6. سلام
  با ما باشید، حتی از پشت کیبوردهایتان . . .
  کانون آزادیخواهان ایرانی در ترکیه

  دیدگاه توسط کانون آزادیخواهان ایرانی در ترکیه — ژوئیه 5, 2010 @ 1:26 ب.ظ. | پاسخ


RSS feed for comments on this post.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: