کانون حقوقدانان ايران

سپتامبر 1, 2013

کشتار مجاهدين خلق توسط دولت عراق، مصداق بارز «جنايت عليه بشريت» و «نسل کشی» است!

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 9:22 ق.ظ.
Tags:

ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران، سرکوب سازمان يافته و جنايتکارانه ساکنان بی دفاع و غيرمسلح شهر اشرف توسط نيروهای نظامی عراقی به شدت محکوم می کنيم. بنا بر روش جاری جمهوری اسلامی به نظر می رسدکه اين جنايت به دستور جمهوری اسلامی و در راستای سوء استفاده از توجه جامعه بين المللی به مسئله جنايات ارتکابی در سوريه صورت گرفته است.

همان گونه که در جريان کشتار سال 1390 گفته شد، نيروهای مجاهدين عليرغم بر تن داشتن يونيفورم، از سال 2003 که توسط نيروهای اشغالگر به رهبری آمريکا خلع سلاح شدند، نيروی غيرنظامی محسوب می شوند و، با توجه به جميع جوانب، تحت حمايت کنوانسيون های ژنو هستند. ضرورت دارد کليه آزادي خواهان و نهادهای حقوق بشری، نهادهای ملی عراق و جامعه بين المللی به طور اعم نسبت به اين جنايات که آثار بين المللی دارد با قاطعيت و به سرعت عکس العمل نشان دهند و به هيچ روی به محکوميت لفظی بسنده نکنند. کشتار در سوريه با حمايت جمهوری اسلامی و اکنون کشتار سازمان يافته عده ای غير مسلح در عراق تنها آغاز آشکار شدن آثار بی عملی جامعه بين المللی در برابر حکومت های جنايتکاری همچون ايران، سوريه و عراق است.

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

دهم شهريورماه 1392

بازگشت به صفحه اصلی

بازگشت به صفحه اصلی

آوریل 8, 2011

کشتار نيروهای مجاهدين خلق را قوياً محکوم می کنيم!

Filed under: بيانيه های حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران — Iranian Lawyers Association (Formerly Iranian Lawyers for the Green Movement) @ 6:15 ب.ظ.
Tags:

 

ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران، سرکوب وحشيانه و جنايتکارانه نيروهای سازمان مجاهدين خلق توسط نيروهای نظامی عراقی را به شدت محکوم می کنيم.

اين کشتار در حالی صورت می گيرد که:

1)      نيروهای مجاهدين عليرغم بر تن داشتن يونيفورم، از سال 2003 که توسط نيروهای اشغالگر به رهبری آمريکا خلع سلاح شدند، نيروی غيرنظامی محسوب می شوند و، با توجه به جميع جوانب، تحت حمايت کنوانسيون های ژنو هستند.

2)      با توجه به نوع سرکوب صورت گرفته (که از تفصيل آن در اينجا صرف نظر می شود)، يورش و کشتار وحشيانه ارتش عراق که علی الاصول به دستور مسئولين دولتی عراق و به احتمال قريب به يقين به درخواست حکومت جمهوری اسلامی ايران صورت گرفته، از مصاديق بارز و مسلم دو جرم «جنايت عليه بشريت» و «نسل کشی» است.

ضرورت دارد کليه آزادي خواهان و نهادهای حقوق بشری، نهادهای ملی عراق و جامعه بين المللی به طور اعم نسبت به اين جنايات که آثار بين المللی دارد با قاطعيت و به سرعت عکس العمل نشان دهد و به هيچ روی به محکوميت لفظی بسنده نکنند.

ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران، با يادآوری وظايف و مسئوليت های بين المللی آمريکا به عنوان نيروی اشغالگر که طبق موازين بين المللی مسئوليت حفاظت از کليه غيرنظاميان سرزمين تحت اشغال را برعهده دارد، مصرانه می خواهيم نسبت به اين جنايات حسب وظيفه خود اقدام عاجل به عمل آورد و از هيچ اقدامی از جمله طرح درخواست برای تشکيل ديوان کيفری خاص توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد فروگذار نکند. ضعف عمل نهادهای بين المللی در تلاش برای مجازات جنايتکاران و تروريست های دولتی در کشورهائی مانند ايران و عراق بدون شک موجب جری شدن و رشد سرطانی آنان خواهد شد. ريشه سرطان را بخشکانيم!

با احترام

حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران

نوزدهم فروردين ماه 1390

 

بازگشت به صفحه اصلی

 

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com.